Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                Danuta Motylska             

  
                                           

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
MAJ

1. ZWIERZĘTA - PŁYWAJĄCE, LATAJĄCE, BIEGAJĄCE
2. KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL
3. BAŚNIE, BAJKI, LEGĘDY
4. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
5. JA I MOI BLISCY
 

WIERSZ                 
„Skarga książki”
Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.


PIOSENKA 
Majowe życzenia"
1. Jak Ci, mamo, powiedzieć – nie wiem, żeś najlepszą jest z mam.
Narysuję ci serce i piosenkę tę dam.
 
Ref.: Piosenka dla mamy, dla mamy piosenka
Najlepsze życzenia schowamy w dźwiękach.
Piosenka dla mamy, zielona jak maj!
Tańcz z nami, śpiewaj i graj.
 
2. A ty co powiesz na to, tato,
że słów tyle już znam.
Dziś ułożę je w rymy i piosenkę ci dam.
 
Ref.: Piosenka dla taty, dla taty piosenka,
Jest dobra na co dzień, dobra od święta.
Piosenka dla taty pachnąca jak bzy!
Zaśpiewaj z nami i ty.ZADANIA NA MAJ
rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;
rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadzanie prostych doświadczeń, obserwowanie ich wyników i wyciąganie wniosków na tej podstawie;
rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt;
kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowej  piosenki, „Majowe życzenia” i tańca do utworu „King of the fairies”;
rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;
rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.
 
Działania na cały miesiąc:
zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.;
kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie;
stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Powitanka-rozruszanka”, „My eyes…” – powitanka w języku angielskim;
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
zabawy ruchowe na powietrzu: „Smocza kryjówka” – zabawa orientacyjno-porządkowa, „Powódź” – zabawa z elementem wspinania, „Gąski, gąski do domu” – popularna zabawa z dialogiem, „Każdy Tomek ma swój domek” – zabawa orientacyjno-porządkowa;
„Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich; poznanie opowiadań, baśni i legend czytanych przez zaproszonych gości w ramach działań związanych z projektem;
zestawy ćwiczeń porannych nr 17, 18;
zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 17, 18.