Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 3

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
 
wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                  Justyna Owczarek
                                    
  
                      TEMATYKA NA MIESIĄC
            LUTY
                                   
 
1. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ
2. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ
3. W KOSMOSIE
4. PREHISTORYCZNY ŚWIAT

 
WIERSZ 
,,WIECIE CO?”
  Wiecie co ja wymyśliłam?
. Zagwizdałam,
 podskoczyłam
I do góry poleciałam.
Nawet się nie obejrzałam!
 Pod chmurami teraz gnam,
 Jak tu fajnie!
 Mówię wam!
                         
UFO – ludki mijam w pędzie….
- Mamo! Tato!
Co to będzie?
- Babciu! Dziadku!                     
Co za los!
Gwiazda spadła
Ma na nos!
Patrzcie!
Biegnę Mleczną Drogą!
Mleko chlupie mi pod nogą!
Gdybym jakiś rondel miała,
to bym je ugotowała!


PIOSENKA
 ,,W KOSMOSIE”                                                            
W noc gwiaździstą ujrzeć mogę                           
na tle nieba Mleczna Drogę.                                   
W niej Słoneczny Układ mamy,                             
Słońce oraz osiem planet.                                       
                                                                                
Ref: Krąży, krąży wciąż bez końca                        
        osiem planet wkoło Słońca.                           
        Każda pędzi po orbicie,                                 
        z nimi Ziemia, gdzie jest życie!                  
                                                                              
Pragnę tak zobaczyć z bliska                                
kosmos, co energią tryska.                                   
Gwiazdy, Księżyc i planety                                                       
chcę podziwiać z mej rakiety.                                
                                                                                 
Ref: Krąży…….                                                      
Słońce Ziemię nam ogrzewa,                                  
wszystko rośnie i dojrzewa.                                     
Tu nasz dom w kosmosie mamy                              
i szczęśliwie dorastamy!                                          
                                                                                 
Ref: Krąży…..
 
Drodzy Rodzice!
Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc LUTY:

Wszystko jest muzyką
wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i współczesnych przedmiotów służących do odtwarzania muzyki, rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie umiejętności współpracy
poznanie kształtu litery n, N, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie umiejętności wokalnych, kształtowanie umiejętności gry na instrumentach, rozwijanie umiejętności współpracy
rozpoznawanie i pisanie po śladzie liczby 10, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, percepcji słuchowej, utrwalanie nazw instrumentów muzycznych
rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, rozwijanie sprawności fizycznej, utrwalenie nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania różnych emocji oraz nastrojów w muzyce
pobudzanie dzieci do ekspresji artystycznej, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej
 
 Pod ziemią pod wodą
wzbogacanie wiadomości na temat bogactw naturalnych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy
poznanie kształtu litery w, W, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, wzbogacanie wiadomości na temat podwodnych zwierząt, rozwijanie umiejętności współpracy
doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, doskonalenie orientacji przestrzennej, wzbudzanie ciekawości świata, rozwijanie umiejętności współpracy podczas eksperymentowania
rozwijanie percepcji słuchowej, uwrażliwienie na muzykę klasyczną, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie umiejętności gry na niekonwencjonalnych instrumentach, kształtowanie umiejętności wykonywania pracy do końca
wzbudzenie ciekawości świata, rozwijanie sprawności manualnej, kształtowanie zmysłów (dotyku i wzroku), doskonalenie współpracy, trening integracji sensorycznej
 
W kosmosie
wzbogacanie wiadomości na temat planet w Układzie Słonecznym, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie ciekawości poznawczej, sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
poznanie kształtu litery p, P, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności współpracy
utrwalenie nazw figur geometrycznych, zapoznanie ze znakiem równości, doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczby elementów, rozwijanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności sprzątanie swojego miejsca pracy
rozwijanie umiejętności wokalnych, kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami, rozwijanie sprawności fizycznej, wzbogacanie wiedzy na temat Księżyca
rozwijanie kreatywności i wyobraźni, rozwijanie sprawności manualnej, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, pobudzanie, stymulowanie zmysłów, trening integracji sensorycznej.
 
Prehistoryczny świat
zaciekawienie historią, zawodem paleontologa i archeologa, wzbogacenie słownictwa, zachęcanie do dbania o pamiątki, rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności współpracy
poznanie kształtu litery j, J, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, utrwalanie poznanych liter, utrwalenie nazw zawodów: archeolog i paleontolog
doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności, utrwalanie wiadomości na temat kwadratu, rozwijanie umiejętności układania trzy- i czteroelementowych rytmów, rozwijanie umiejętności sprzątania swojego miejsca pracy
rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat dinozaurów
rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie umiejętności współpracy, trening integracji sensorycznej

 
 
  CO POWINIEN 6- LATEK

 
 
21. Rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie; uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
20. Wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniać, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
19. Podejmować samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie  przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
18. Posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie  iści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów,  owoców, ziół.
17. Rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je, rozumieć, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
     dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku,  nazwami dni tygodnia i miesięcy.
16. Posługiwać się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami  
     liczby od 0 do 10, eksperymentować z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczyć obiekty, odróżniać liczenie błędne od poprawnego.
     czynności, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawać cyfry oznaczające
15. Przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych
14. Określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą.
13.Eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów,  wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
12. Klasyfikować przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w   grupy, szeregi, rytmy, odtwarzać układy przedmiotów i tworzyć własne, nadając im  znaczenie, rozróżniać podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
11. Wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywać przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określać ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównywać przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.
10. Wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe
9. Czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy, nazywać symbole i znaki znajdujące się  otoczeniu, wyjaśniać ich znaczenie.
       8. Wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane   litery i cyfry na gładkiej kartce papieru.
7. Eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę, śpiewać piosenki, poruszać się przy muzyce i do muzyki,
    tworzyć żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słuchać i nadawać znaczenie swym doświadczeniom.
6. Wykonywać własne eksperymenty językowe, nadawać znaczenie czynnościom, nazywać je,
   rozwiązywać zagadki.
   prostych historyjkach obrazkowych, układać historyjki obrazkowe, recytować wierszyki, układać i
5. Odpowiadać na pytania, opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, objaśniać kolejność zdarzeń w
   odkryć, odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
4. Rozpoznawać litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych    
3. Odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.
   dorosłych, mówić płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
    języka mówionego, posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób   
2. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą
    pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
1. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za
Rozwój poznawczy dziecka
   pozawerbalne; wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
7. Komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i     
6. Obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
5.Respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne  potrzeby.
4.Nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.     szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym –   obowiązkowość, przyjaźń, radość.
3. Oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie, współdziałać z dziećmi
2. Używać zwrotów grzecznościowych .
   adresem.
   oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej. Posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem,   
    swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek    
    przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze. Odczuwać i wyjaśniać
1. Przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i    
Społeczny rozwój dziecka
Dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
Dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwo i troskę.
Wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia (empatia).
Zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
Szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdrażać swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.
Rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
Rozstawać się z rodzicami bez lęku, mając świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
Przedstawiać swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
Przeżywać emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych.
Szanować emocje swoje i innych osób.
Rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
Emocjonalny rozwój dziecka
Wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
Wykonywać podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.
Inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny.
Uczestniczyć w zabawach ruchowych,.
Zgłaszać potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
Samodzielnie jeść z użyciem sztućców, nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku.
Samodzielnie ubierać się i rozbierać, w tym zapinać guziki, wiązać sznurowadła.
Zgłaszać potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne.
Fizyczny rozwój dziecka
Na koniec wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej dziecko powinno już:
Podstawa programowa mówi o tym, co dziecko powinno umieć, zanim pójdzie do szkoły. Są w niej określone cele wychowania przedszkolnego. Opisuje również proces edukacji dzieci, a także wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.