Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 6 =
wychowawcy grupy: Dorota Szulc
                               Marta Smolarek
 
TEMATYKA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
 
1. Wiadomość z daleka
2. Zima tuż – tuż...
3. Przygotowania do świąt
4. Hej kolęda, kolęda !

 
WIERSZ 
W Wigilię
Anna Paszkiewicz
  
Na stole obrus, a pod nim siano,
Dwanaście potraw wśród nakryć czeka,
Już pierwsza gwiazdka na niebie błyska,
Nikt się nie kłóci i nie narzeka.
Wszyscy opłatek biorą do ręki,
Szczere życzenia sobie składają.
A gdy spróbują każdego dania,
Piękne kolędy wspólnie śpiewają.
Jeśli wędrowiec do drzwi zapuka,
Zostanie dzisiaj ciepło przyjęty,
A kto był dobry, miły, uczynny,
Ten pod choinką znajdzie prezenty.

PIOSENKA
Kochany Panie Mikołaju

1.  Kochany Panie Mikołaju,
my tak czekamy każdej zimy,
dlaczego zawsze Pan przychodzi do nas,
gdy śpimy?
Czy to już musi tak pozostać?
Czy to jest w księgach zapisane?
Ja od prezentu bym wolała
spotkanie z Panem.
I wiem od dzieci, że z radością,
chciałby słuchać pana głosu.
W mróz ogrzejemy panu uszy
piosenką gorącą jak rosół!
Ref: hu, hu, ha, hu, hu, ha,
nasza zima zła!
Ale zima z Mikołajem
jest pachnącym, ciepłym majem!
Zawsze bądź wśród nas
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!
2. Kochany Panie Mikołaju,
dziewczynka z bardzo smutną minką
pyta mnie o to, czy Pan znajdzie
prezent pod choinką?
Czy ktoś o panu nie zapomni,
że panu smutno będzie potem
dzieci chcą panu dać w prezencie
serca szczerozłote.
Takie serduszka pięknie grzeją
w długich podróżach wśród zamieci,
dzieci są Pana Mikołajem,
a pan jest mikołajem dzieci.
Ref: hu, hu, ha...


Drodzy Rodzice!
Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne przewidziane na miesiąc grudzień:


poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach;
poznanie kształtu litery k, K, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, utrwalenie adresu zamieszkania;
zapoznanie z wyglądem monet, utrwalanie wyglądu cyfr, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, kształtowanie rozumienia wartości pieniądza, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie;
poznanie tradycji związanych z mikołajkami, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), wzmacnianie poczucia własnej wartości;
poznanie sposobów ochrony przed zimnem i zasad bezpiecznej zabawy, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, nauka oceniania różnych zachowań poprzez rozpoznawanie i nazywanie emocji im towarzyszącym;
poznanie kształtu litery r, R, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, wprowadzenie do pisania i czytania, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie świadomego odbioru i oceny dzieł sztuki;
rozpoznawanie i pisanie po śladzie cyfry 6, określanie jej aspektu kardynalnego, porządkowego i miarowego, utrwalanie nazw figur geometrycznych, poznanie zjawiska tworzenia się śnieżynek (płatków śniegu), rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych eksperymentów, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespole;
uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
poznanie właściwości śniegu i lodu, rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości, budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach;
poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt;
poznanie zwyczajów związanych z Wigilią, utrwalanie poznanych liter drukowanych i pisanych, wielkich i małych, doskonalenie umiejętności czytania, rozwijanie słuchu fonematycznego, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, zachęcanie do kultywowania tradycji wigilijnych;
poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania;
poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej i wrażliwości muzycznej;
poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.CO POWINIEN 6- LATEK
Podstawa programowa mówi o tym, co dziecko powinno umieć, zanim pójdzie do szkoły. Są w niej określone cele wychowania przedszkolnego. Opisuje również proces edukacji dzieci, a także wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
Na koniec wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej dziecko powinno już:
Fizyczny rozwój dziecka
Zgłaszać potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne.
Samodzielnie ubierać się i rozbierać, w tym zapinać guziki, wiązać sznurowadła.
Samodzielnie jeść z użyciem sztućców, nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku.
Zgłaszać potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
Uczestniczyć w zabawach ruchowych,.
Inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny.
Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.
Wykonywać podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
Wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
Emocjonalny rozwój dziecka
Rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
Szanować emocje swoje i innych osób.
Przeżywać emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych.
Przedstawiać swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
Rozstawać się z rodzicami bez lęku, mając świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
Rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
Szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdrażać swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.
Zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
Wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia (empatia).
Dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwo i troskę.
Dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
Społeczny rozwój dziecka
1. Przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i    
    przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze. Odczuwać i wyjaśniać
    swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek    
   oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej. Posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem,   
   adresem.
2. Używać zwrotów grzecznościowych .
3. Oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie, współdziałać z dziećmi
4.Nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.     szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym –   obowiązkowość, przyjaźń, radość.
5.Respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne  potrzeby.
6. Obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
7. Komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i     
   pozawerbalne; wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
Rozwój poznawczy dziecka
1. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za
    pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
2. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą
    języka mówionego, posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób   
   dorosłych, mówić płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
3. Odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.
4. Rozpoznawać litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych    
   odkryć, odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
5. Odpowiadać na pytania, opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, objaśniać kolejność zdarzeń w
   prostych historyjkach obrazkowych, układać historyjki obrazkowe, recytować wierszyki, układać i
   rozwiązywać zagadki.
6. Wykonywać własne eksperymenty językowe, nadawać znaczenie czynnościom, nazywać je,
    tworzyć żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słuchać i nadawać znaczenie swym doświadczeniom.
7. Eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę, śpiewać piosenki, poruszać się przy muzyce i do muzyki,
       8. Wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane   litery i cyfry na gładkiej kartce papieru.
9. Czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy, nazywać symbole i znaki znajdujące się  otoczeniu, wyjaśniać ich znaczenie.
10. Wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe
11. Wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywać przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określać ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównywać przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.
12. Klasyfikować przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w   grupy, szeregi, rytmy, odtwarzać układy przedmiotów i tworzyć własne, nadając im  znaczenie, rozróżniać podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
13.Eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów,  wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
14. Określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą.
15. Przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych
     czynności, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawać cyfry oznaczające
     liczby od 0 do 10, eksperymentować z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczyć obiekty, odróżniać liczenie błędne od poprawnego.
16. Posługiwać się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami  
     dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku,  nazwami dni tygodnia i miesięcy.
17. Rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je, rozumieć, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
18. Posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie  iści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów,  owoców, ziół.
19. Podejmować samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie  przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
20. Wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniać, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
21. Rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie; uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu