Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 5

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 1 =

wychowawca grupy: Danuta Matuschkiewicz
                                Danuta Motylska             

  
                                           

TEMATYKA KOMPLEKSOWA
CZERWIEC

1. LATO -  CZAS ZABAWY
2. KOLOROWE LATO
3. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
5. DO WIDZENIA!
 

WIERSZ                 
"Słońce"
Śpią jeszcze ludzie, gdy świt przychodzi,
zza horyzontu słońce wychodzi.
Wciąż piękne, jasno świeci na niebie,
ciepłe promienie wysyła do ciebie.
Ogrzewa rośliny, zwierzęta, ludzi,
wcale się zbytnio przy tym nie trudzi.
Gdy jest na niebie, wszędzie jest jasno,
nawet gdy chmury zakryją je ciasno.
Latem jest bardzo wysoko nad ziemią,
wtedy się wszystkie rośliny zielenią.
Ciepła jest wtedy woda w jeziorach…
Chodźcie się kąpać, słoneczko woła.
A kiedy nisko nad ziemią świeci,
pełno na ziemi wichrów, zamieci.
Kiedy już zajdzie, to dobrze wiecie,

panuje ciemność na całym świecie.

PIOSENKA 
"Zawołało lato"
Zawołało lato, że przyszły wakacje,
A ja z echem odpowiadam: Masz rację! Masz rację!
Spakowany plecak, w nim kompas i mapy,
I notesik z poradami od mamy i taty.
Poszukam przygody w niedostępnym lesie
Tropy jej odnajdę wszędzie, nim nadejdzie wrzesień.
Nad morze pojadę i dam nura w fale,
Bo jak wszystkie grzeczne dzieci lubię w morzu szaleć.
Na żaglowej łodzi odwiedzę jeziora
Będę z wiatrem śpiewać szanty i pokład szorować.
Potem ruszę w góry, na szlaki nieznane,
By wypasać z juhasami na hali barany.
Pod niebem gwiaździstym na mchu wśród paproci
Leśny szałas wybuduję, słońce go wyzłoci.
I jeszcze w marzeniach pójdę hen daleko,
Tam gdzie zawsze są wakacje nad różową rzeką.ZADANIA NA CZERWIEC
Cele ogólne:
rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno-obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Dziecięce marzenia”, „Zawołało lato” i tańca „Stonoga;
rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.
 
Działania na cały miesiąc:
zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.;
kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie;
stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami, np. „Podajmy sobie ręce”, „How are you” – powitanka w języku angielskim;
kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem, mycie zębów;
wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
spacery w okolicy przedszkola – obserwacja środowiska społecznego i przyrodniczego;
zabawy ruchowe na powietrzu: Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odporności. Zabawy w piaskownicy.
„Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
zestawy ćwiczeń porannych nr 19, 20;
zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 19, 20.