Przedszkole Samorządowe nr 19 w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 6

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
wychowawcy grupy: Dorota Szulc
                               Marta Smolarek
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA
NA WRZESIEŃ


1. POZNAJMY SIĘ
2. W NASZYM PRZEDSZKOLU
3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI
4. BEZPIECZNI NA DRODZE 
PIOSENKA   
Tu drużynę naszą mamy
i radośnie w niej działamy.
Wspólna praca i zabawa
to jest najważniejsza sprawa!
Ref.: Do drużyny zapraszają:
Franek z Kubą, Iga z Mają,
Leon, Ala, Hela, Antek.
Zapraszamy! Drzwi otwarte!
Chcemy sięgać po marzenia,
świat poznawać, w lepszy zmieniać.
Młodsi, starsi, wszyscy razem!
Dołącz do Drużyny marzeń! (x3)


  WIERSZ
Komu myśl do głowy wpadła,
by wymyślić sznurowadła?
Kto nas skazał na torturki,
by przez dziurki przewlec sznurki?
Wynalazca sznurowadeł
to na pewno był ktoś taki,
kto nie wiedział, że na świecie
są dzieciaki przedszkolaki.

Drodzy Rodzice! 
Przedstawiamy cele i zadania wychowawczo – dydaktyczne na miesiąc wrzesień

poznanie słów związanych z osobami pracującymi w przedszkolu, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, doskonalenie przeliczania, klasyfikacji, nawiązywanie relacji rówieśniczych
utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, tworzenia rymów, rozwijanie sprawności małej motoryki, ćwiczenie umiejętności uprzejmego zwracania się do innych, nawiązywanie relacji rówieśniczych
formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, rozwijanie umiejętności pomocy innym
kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), rozwijanie samodzielności dzieci, doskonalenie współpracy
wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, ćwiczenie umiejętności klasyfikacji,
utrwalenie przemienności dni tygodnia,  rozwijanie zainteresowań badawczych, doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie zauważania związków przyczynowo-skutkowych, rozwijanie samodzielności badawczej
wzbogacanie wiadomości o bezpiecznych sposobach spędzania czasu na placu zabaw, dokonywanie analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności
poznanie słów oznaczających przeciwieństwa, układanie planu dnia, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, sprawności językowej i słuchu fonemowego, współpracy, dbałości o innych, samodzielności,
rozszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej oraz umiejętności logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
poznanie sposobów bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności językowych, przeliczania, określania głoski w nagłosie i wygłosie, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
poznanie niektórych znaków drogowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych,
zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

CO POWINIEN 6- LATEK
Podstawa programowa mówi o tym, co dziecko powinno umieć, zanim pójdzie do szkoły. Są w niej określone cele wychowania przedszkolnego. Opisuje również proces edukacji dzieci, a także wspomagania ich rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.
Na koniec wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej dziecko powinno już:
Fizyczny rozwój dziecka
Zgłaszać potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne.
Samodzielnie ubierać się i rozbierać, w tym zapinać guziki, wiązać sznurowadła.
Samodzielnie jeść z użyciem sztućców, nakrywać do stołu i sprzątać po posiłku.
Zgłaszać potrzebę ruchu, odpoczynku itp.
Uczestniczyć w zabawach ruchowych,.
Inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny.
Wykonywać czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używać chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania.
Wykonywać podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.
Wykazywać sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.
Emocjonalny rozwój dziecka
Rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem.
Szanować emocje swoje i innych osób.
Przeżywać emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych.
Przedstawiać swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu.
Rozstawać się z rodzicami bez lęku, mając świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze.
Rozróżniać emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, mieć świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie.
Szukać wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdrażać swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.
Zauważać, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panować nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji.
Wczuwać się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia (empatia).
Dostrzegać, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwo i troskę.
Dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
Społeczny rozwój dziecka
1. Przejawiać poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i    
    przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze. Odczuwać i wyjaśniać
    swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek    
   oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej. Posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem,   
   adresem.
2. Używać zwrotów grzecznościowych .
3. Oceniać swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmować, respektować i tworzyć zasady zabawy w grupie, współdziałać z dziećmi
4.Nazywać i rozpoznawać wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np.     szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym –   obowiązkowość, przyjaźń, radość.
5.Respektować prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne  potrzeby.
6. Obdarzać uwagą inne dzieci i osoby dorosłe.
7. Komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i     
   pozawerbalne; wyrażać swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.
Rozwój poznawczy dziecka
1. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za
    pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego.
2. Wyrażać swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą
    języka mówionego, posługiwać się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób   
   dorosłych, mówić płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiadać ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżniać głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach.
3. Odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych.
4. Rozpoznawać litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych    
   odkryć, odczytywać krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności.
5. Odpowiadać na pytania, opowiadać o zdarzeniach z przedszkola, objaśniać kolejność zdarzeń w
   prostych historyjkach obrazkowych, układać historyjki obrazkowe, recytować wierszyki, układać i
   rozwiązywać zagadki.
6. Wykonywać własne eksperymenty językowe, nadawać znaczenie czynnościom, nazywać je,
    tworzyć żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słuchać i nadawać znaczenie swym doświadczeniom.
7. Eksperymentować rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuchać, odtwarzać i tworzyć muzykę, śpiewać piosenki, poruszać się przy muzyce i do muzyki,
       8. Wykonywać własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane   litery i cyfry na gładkiej kartce papieru.
9. Czytać obrazy, wyodrębniać i nazywać ich elementy, nazywać symbole i znaki znajdujące się  otoczeniu, wyjaśniać ich znaczenie.
10. Wymieniać nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznawać symbole narodowe
11. Wyrażać ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowywać przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określać ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównywać przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę.
12. Klasyfikować przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układać przedmioty w   grupy, szeregi, rytmy, odtwarzać układy przedmiotów i tworzyć własne, nadając im  znaczenie, rozróżniać podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
13.Eksperymentować, szacować, przewidywać, dokonywać pomiaru długości przedmiotów,  wykorzystując np. dłoń, stopę, but.
14. Określać kierunki i ustalać położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżniać stronę lewą i prawą.
15. Przeliczać elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych
     czynności, posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznawać cyfry oznaczające
     liczby od 0 do 10, eksperymentować z tworzeniem kolejnych liczb, wykonywać dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczyć obiekty, odróżniać liczenie błędne od poprawnego.
16. Posługiwać się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami  
     dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku,  nazwami dni tygodnia i miesięcy.
17. Rozpoznawać modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkować je, rozumieć, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym.
18. Posługiwać się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie  iści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów,  owoców, ziół.
19. Podejmować samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie  przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi,
20. Wskazywać zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśniać, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.
21. Rozumieć bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reagować na nie; uczestniczyć w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;  wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu